პატიმრის პირადი სივრცე

შესავალი თემის აქტუალობა – წინამდებარე ნაშრომი შეეხება “ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის” მე-8 მუხლით გათვალისწინებული პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების მოქმედებას მსჯავრდებული პირებზე. აღნიშნული მუხლი ფართო მნიშვნელობით განიმარტება, შესაბამისად არ შევეხებით მის ყველა ასპექტს. თემაში საუბარი იქნება პატიმრის უფლებაზე პატივი სცენ მის კორესპონდენციას. უფლება არ არის აბსოლუტური ხასიათის და ის შეიძლება შეიზღუდოს კანონით, ხოლო პენიტენციურ სისტემაში, […]

მხარეთა დაპირისპირება სისხლის სამართალში

ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში, 2003 წლამდე, არსებობდა  საგამოძიებო მოქმედება „მხარეთა დაპირისპირება“, კერძოდ სსსკ-ის 314-ე მუხლის თანახმად, „ბრალდებულს უფლება ჰქონდა დაპირისპირებოდა ნებისმიერ პირს, რომელიც ამხელდა მას დანაშაულის ჩადენაში“. ეს პროცედურა ითვალისწინებდა უკვე დაკითხული ბრალდებულის, მოწმის ან დაზარალებულის ერთმანეთთან  დაპირისპირებას, იმ შემთხვევაში თუ მათ ჩვენებებს შორის არსებობდა შეუსაბამობა. დაპირისპირების მთავარი მიზანი იყო ამ შეუსაბამობის აღმოფვრა ან როდესაც […]

პერსონალური მონაცემების დაცვა ოპერატიულ-სამძებრო მოქმედებების განხორციელების პროცესში

Statue of Themis on a green grass background. Symbol of justice and law, crime and punishment.

მე მინდა ვისაუბრო საკითხზე, რომელიც დღესდღეობით თითქმის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა და განხილვის საგანია ჩვენს ქვეყანაში- ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების შედეგად პერსონალური მონაცემების მოპოვების კანონიერებასა და სამართლიანობაზე და პირადი ინფორმაციის შემცველი მონაცემების დაცვის სტანდარტებზე ჩვენს ქვეყანაში. შევეხები ისეთ საკითხებს, როგორიც არის “საქართველოს კონსტიტუციით” და “ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით” გათვალისწინებული ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის სტანდარტი,როგორც ყველა სხვა […]